Handelsbetingelser for Pigernes Kro

Indledende

Ved at acceptere nærværende handelsbetingelser erklærer du at have læst og forstået vilkårene, og at du er gjort særligt opmærksom på, at der gælder byrdefulde bestemmelser, herunder bl.a. for så vidt angår forudbetaling, værneting og begrænsning af Pigernes Kros ansvar.

Disse handelsbetingelser gælder i forholdet mellem billetkøberen eller købere af andre ydelser eller produkter (benævnt ”billetkøberen”), Pigernes Kro ApS og samtlige de med Pigernes Kro ApS koncernforbundne selskaber (benævnt ”Pigernes Kro”).

Handelsbetingelserne gælder både for billetkøb/salg og for køb/salg af andre ydelser og produkter via Pigernes Kros on-line platform..

Resume

Handelsbetingelserne skal læses i sin helhed, men vi har lavet et resume af nogle af de vilkår, vi mener, kan være af væsentlig interesse.

  • Billetten erstattes ikke ved bortkomst. Sørg derfor for at gemme din billet i din indbakke, så kan du altid printe en ny.
  • Pigernes Kros ydelse består i at levere de købte billetter til billetkøberen og at formidle betalingen til arrangøren, og Pigernes Kro leverer således ikke det, der købes billetter til.
  • Idet der betales for levering af billetten, forudbetales arrangementet samtidig.
  • Billetten refunderes ikke af Pigernes Kro, uanset årsagen til at billetten ønskes refunderet, men billetkøberen kan søge sig fyldestgjort hos arrangøren. Evt. billet- og kortgebyr refunderes ikke.
  • Pigernes Kro har intet ansvar for problemer som skyldes kopiering eller videresalg af billetter.

Elektronisk kommunikation

Det accepteres at Pigernes Kro kan kommunikere elektronisk med billetkøberen og arrangøren, herunder sende e-mails, sms’er, push beskeder gennem app eller ved at sende beskeder gennem Pigernes Kros on-line platform som fx gennem den dertil oprettede inbox. Det samme gør sig gældende i forholdet mellem billetkøberen og arrangøren.

Tilkøbsydelser og -produkter

Pigernes Kro formidler også tilkøbsydelser og –produkter til billetkøberen fra forskellige samarbejdspartnere. Det er ydelser og produkter som fx forsikring og postforsendelse.

Også i sådanne tilfælde gælder det, at ydelsen/produktet ikke leveres af Pigernes Kro. Pigernes Kro skal i disse tilfælde kun ses som formidler af handlen og tager ikke ansvar for leverancen.

Såfremt der opstår en situation, hvor refundering af en tillægsydelse eller –produkt bliver relevant, vil Pigernes Kros indtægter fra salget på on-line platformen af tilkøbsydelse eller -produkter ikke blive refunderet.

Alle indsigelser skal rettes til leverandøren af ydelsen/produktet.

Ydelses- og produktbeskrivelser, m.v

Der kan være afvigelser mellem det annoncerede arrangement og tilkøbsydelser eller –produkter og det reelle arrangement og tilkøbsydelser eller -produkter. Pigernes Kro kan ikke garantere at ydelse- eller produktbeskrivelsen og andet indhold på on-line platformen er retvisende, fuldstændigt, ajourført eller fejlfri.

Pigernes Kro er ansvarlig overfor billetkøberen i forhold til beskrivelsen og indholdet af det arrangement, arrangøren har oprettet på Pigernes Kros on-line platform.

Som billetkøber er der risiko for, at blive eksponeret for information og indhold, der er stødende, uanstændigt, forkert, vildledende eller på anden måde uønsket.

Pigernes Kros on-line platform, inkl. alle undersider og forsiden, kan indeholde links som fører billetkøberen til de optrædendes hjemmeside. Pigernes Kro har ikke kontrol over, eller ansvar for, indholdet af sådanne sider.

Pigernes Kro har til enhver tid ret til, uden forudgående accept, at fjerne indhold, som Pigernes Kro vurderer er stødende, misvisende eller ulovligt.

Priser og gebyrer

Pigernes Kro er berettiget til at opkræve et billetgebyr for billetter solgt gennem on-line platformen. Dette gebyr tilfalder alene Pigernes Kro. Pigernes Kro fastsætter gebyrets størrelse. Der vil dog aldrig være gebyr på gratis billetter.

Kort-/betalingsgebyr vil ligeledes blive opkrævet hos billetkøberne. Ved brug af udenlandske betalingskort vil gebyret være højere end ved brug af dankort.

Betaling

Billetkøberne kan betale med Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, Maestro, Mastercard, American Express og eDankort og MobilePay. Al kommunikation mellem billetkøberne og Pigernes Kros system foregår krypteret.

Billetkøberens kortoplysninger sendes direkte til PBS, og Pigernes Kro gemmer ikke kortoplysningerne.

Levering af billetter

De købte billetter leveres som elektroniske billetter til den e-mailadresse, billetkøberen indtaster i forbindelse med sit køb.

Billetkøberen skal selv printe sine billetter og medbringe dem til arrangementet.

Der vil blive sendt en kvittering til den angivne e-mailadresse umiddelbart efter et købet.

Hvis billetkøberen ikke kan finde billetten og/eller kvitteringen i sin indbakke anbefaler vi, at billetkøberen leder i sin spam-mappe.

Har billetkøberen ikke modtaget sin billet en time efter købet, opfordrer vi til, at der sker henvendelse til Pigernes Kro på info@pigerneskro.dk.

Fortrydelse

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Billet-, kort- og evt. administrationsgebyrer refunderes ikke.

Erstatning

Pigernes Kro refunderer ikke mistede, stjålne, ødelagte eller beskadigede billetter, m.v.

Pigernes Kros gebyrer refunderes aldrig.

Såfremt et arrangement aflyses, er det Pigernes Kros ansvar at oplyse billetkøberne herom, ligesom det er Pigernes Kros ansvar at foranledige, at billetkøberne tilbagebetales billetbeløbene.

Billetkøberen kan ikke holde Pigernes Kro ansvarlig for misbrug af konti.

Betalingsbetingelser

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter med mindre andet eksplicit fremgår. Betaling er netto kontant.

Prisen for billetten, ydelsen eller produktet trækkes på billetkøberens konto når ordren bekræftes.

Arrangement informationer

Billetkøberen accepterer, at Pigernes Kro opbevarer information om denne.

Pigernes Kro har ansvaret for at oplysninger, der gives til billetkøberne er korrekte og fyldestgørende.

Pigernes Kro kan frit ændre i egne arrangementer så længe der ikke er nogen tilmeldte. Visse oplysninger låses af systemet efter første billetkøber har registreret sig.

Oplysninger

Pigernes Kro er berettiget (men ikke forpligtet) til, at indhente generelle kreditoplysninger om arrangøren.

Ansvarsbegrænsning

Pigernes Kro kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende.

Pigernes Kros eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Pigernes Kro har udvist grov uagtsomhed eller forsæt, og et evt. erstatningsansvar omfatter i ingen tilfælde indirekte tab af nogen art, herunder fx driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller lignende.

Billetkøberen benytter platformen på egen risiko.

Immaterielle rettigheder

Billetkøberen opnår ikke immaterielle rettigheder, herunder heller ikke patent- eller ophavsret, til Pigernes Kros produkter eller nogen af samarbejdspartnernes produkter. Dette gælder for såvel software, hjemmeside og varemærker.

Orkestre og artister indestår for, at det af aorkestre og artisters anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder, ikke krænker tredjemands rettigheder.

Rejses der sag mod Pigernes Kro med påstand om retskrænkelse, giver Pigernes Kro arrangøren skriftlig meddelelse herom via e-mail, og arrangøren er forpligtet til at medvirke til sagens løsning, herunder ved samarbejde med Pigernes Kros advokater, ligesom arrangøren accepterer, at afholde samtlige Pigernes Kros hermed forbundne omkostninger.

Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde Pigernes Kro for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat og Pigernes Kros advokat m.v. samt sagsomkostninger og erstatningsbeløb, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Force majeure

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. strejker, lock-out, krig, it-nedbrud, m.v., suspenderes aftalens rettigheder og pligter for parterne i det tidsrum force majeure består.

Hver af parterne er forpligtet til at gøre sit yderste for at begrænse tab og således overholde sin tabsbegrænsningspligt.

Ændringer

Ændring eller fravigelse af nærværende handelsbetingelser skal ske skriftligt.

Tvister

Tvister mellem arrangøren, billetkøberen og/eller Pigernes Kro behandles i henhold til dansk ret, ved Københavns Byret som rette værneting.

Klager

Klager over køb via vores hjemmeside, som ikke kan løses mindeligt mellem Pigernes Kro og kunden, kan af kunden i visse tilfælde indbringe for Center for Klageløsning, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder, og herefter Forbrugeklagenævnet, samme adresse, ligesom klager kan indbringes på EU’s nye on-line klageplatform, Online Dispute Resolution (ODR), http://ec.europa.eu/odr.

Cookie- og datapolitik

Cookies er små tekstfiler der kan læses og gemmes på din computer/device.

Pigernes Kro benytter Cookies til at sin computer kan huske dit brugernavn, adgangskode og sprog, samle statistik om hvordan hjemmesiden bruges gennem Google Analytics samt gøre det muligt at dele indhold via sociale medier.

Cookies kan nemt fjernes men den præcise metode afhænger af din browser. Se hvordan du sletter eller blokerer for cookies på http://minecookies.org/cookiehandtering.

Cookies gemmes i et forskelligt antal måneder afhængig af formålet med de enkelte cookies. Hver gang du besøger Pigernes Kro forlænges perioden for de forskellige cookies, og de fjernes automatisk, når de udløber.

Google Analytics

Pigernes Kro benytter “Google Analytics” til at indsamle oplysninger om brugen.

Google Analytics indsamler oplysninger, såsom hvor ofte brugeren besøger Pigernes Kro, hvilke sider der besøges på Pigernes Kro, samt hvilke andre websteder brugeren besøger inden Pigernes Kro.

Pigernes Kro anvender oplysninger fra Google Analytics til at forbedre hjemmesiden.

Google Analytics indsamler kun din IP-adresse og din Pigernes Kro bruger-id, og indsamler ikke dit navn eller andre identificerende oplysninger.

Selvom Google Analytics planter en permanent cookie på din webbrowser for at identificere dig som unik bruger næste gang du besøger dette websted, kan cookien ikke bruges af andre end Google.

Googles evne til at bruge og dele oplysninger indsamlet af Google Analytics om dine besøg på Pigernes Kro er reguleret af Google Analytics vilkår samt Googles privatlivspolitik. Du kan forhindre Google Analytics genkende dig ved at deaktivere cookies på din browser.

Google Analytics anvender kun første-parts cookies til dataanalyse. Det betyder, at cookies er knyttet til et bestemt domæne, og Google Analytics vil kun bruge denne cookie data til statistisk analyse relateret til din browsing adfærd på det specifikke website. Ifølge Google, kan de indsamlede data ikke ændres eller hentes af tjenester fra andre domæner.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Adwords

Pigernes Kro anvender Google AdWords til at annoncere på tredjeparts websteder (herunder Google) til tidligere besøgende på Pigernes Kros hjemmeside. Det kan betyde, at Pigernes Kro annoncerer til tidligere besøgende, der ikke har gennemført et køb på hjemmesiden.

Dette kan fx være i form af en reklame på en søgeresultatside på Google, eller en side i Google Display Network.

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer baseret på brugerens tidligere besøg hos Pigernes Kro.

De indsamlede oplysninger anvendes i overensstemmelse med Pigernes Kros og Googles privatlivspolitik.

Du kan angive og ændre indstillingerne for hvordan Google reklamerer over for dig i Googles indstillinger.

Personoplysninger

Som bruger af Pigernes Kro giver du os lov til at registrere og behandle personoplysninger om dig og dine aktiviteter. Disse informationer bruges til at give dig relevante tilbud og anbefalinger samt til at gennemføre dine billetbestillinger.

Pigernes Kro giver generelt ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne website videre til tredjemand. Pigernes Kro forbeholder sig dog ret til at videregive navn, telefonnummer og e-mail til eventarrangøren og samarbejdspartnere med henblik på at opfylde det, du har anmodet om som bruger af Pigernes Kros on-line platform.

De personlige data indsamles med henblik på levering af billetter samt for at du som bruger kan kontaktes i tilfælde af aflysning eller flytning af et arrangement.

De data, som Pigernes Kro registrerer, er reguleret af ‘Lov om behandling af personoplysninger’. Dataansvarlig er Pigernes Kro. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.

Personoplysninger gemmes højst 12 måneder efter brug.

Du kan altid ved henvendelse til Pigernes Kro få oplyst hvilke oplysninger Pigernes Kro har registreret om dig, ligesom du har mulighed for at gøre indsigelse mod oplysninger, der er registreret om dig i henhold til reglerne i Persondataloven.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.